گیلان

تصحیح جستجو

زمین 1 هکتاری به قیمت هر متر250 هزار تومان

 زمین کشاورزی دارای جاده و پر محصول و بدون مشکل آب است و قیمت متری 250 تومان املش یوسف آباد..

زمین روستایی مسکونی ۲۴۳ متر نرکه قیمت ۸۵۰ میلیون

زمین روستایی با نامه کاربری مسکونی ۲۴۳ متر روستایی نرکه قیمت ۸۵۰ میلیون..

زمین شهری دارای دروازه و تمام امتیازات قیمت ۹۵۰ میلیون

زمین شهری دور محصور  دارای دروازه و تمام امتیازات وصل  اطاقور  قیمت ۹۵۰ میلیون..

ویلایی بر خیابان اصلی به متراژ ۲۱۸ متر سند تک برگ و روستایی لگموج

ویلایی  روستایی غیر قابل سکونت و  بر خیابان اصلی به متراژ ۲۱۸ متر سند تک برگ و روستایی لگموج  ..

text_pagination