زمین روستایی

باغ به متراژ ۳۵۰۰ متر املش بر خیابان اصلی 

باغ به متراژ ۳۵۰۰ متر روستای توشه میان املش بر خیابان اصلی  تا خود باغ اسفالت ویو بی نظیر  بدون قناسی با نامه مستثنیات اراضی ملی شیب ملایم  دفترچه چای متری ۳۰۰ ..

text_pagination