زمین

زمین 1 هکتاری به قیمت هر متر250 هزار تومان

 زمین کشاورزی دارای جاده و پر محصول و بدون مشکل آب است و قیمت متری 250 تومان املش یوسف آباد..

text_pagination